Denný stacionár

Regeneračné centrum ponúka širokú škálu služieb starajúcich sa o zdravie. Cieľom ponúknuť klientom profesionálny servis v oblasti starostlivosti o vlastné telo, čiže snaha o harmóniu a nastavenie rovnováhy organizmu.

Denný stacionár je ambulantná forma sociálnej služby určený pre seniorov. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba len určitý čas počas dňa, iba v pracovných dňoch v čase od 6:30 hod. do 17:00 hod.
Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

Regeneračné centrum - exteriér

V zmysle zákona denný stacionár poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie (aj diétu podľa diagnózy)

Denný stacionár zabezpečuje:

 • pracovnú (činnostnú) terapiu
 • záujmovú činnosť
 • kultúrnu činnosť
 • podmienky na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity
 • kontakt so spoločenským prostredím
Regeneračné centrum - interiér

Činnosť v dennom stacionári zahŕňa tieto aktivity:

 • pohybové a kultúrno-spoločenské aktivity
 • ergoterapia : tréning jemnej motoriky, úchopu a koordinácie, grafomotoriky, schopnosť zvládať bežné denné činnosti ako je tréning obliekania, činnosť osobnej hygieny, zvládanie samostatného jedenia a pitia, využívanie rôznych didaktických pomôcok
 • muzikoterapia
 • biblioterapia: čítanie rôznych textov, analýza textov
 • duchovné, spirituálne aktivity: modlitba, prednášky

Ďalšie služby a činnosti:

 • návšteva fyzioterapeuta
 • návšteva právnika, lekára
 • návšteva odborníka na zdravú výživu a zdravý životný štýl

Pri nástupe je potrebné doložiť:

 • potvrdenie od ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (nie staršie ako 3 dni)
 • právoplatné „Rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu“
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca

Našim cieľom je uľahčiť a skvalitniť život.

Denný stacionár je druh sociálnej služby, ktorá je poskytovaná dospelým fyzickým osobám, seniorom, ktorý:

a) žijú v rodine s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny a tí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť
b) žijú sami a radi by sa stretávali s ľuďmi, vyplnili si voľný čas, prípadne sa porozprávali pri káve, čaji, v spoločnosti svojich rovesníkov a priateľov.

Pobyt v stacionári bude prispôsobený domácim podmienkam, personál bude spolupracovať s klientovou rodinou, stravovanie bude poskytnuté podľa požiadaviek klienta alebo jeho rodiny (diabetická, racionálna, šetriaca atď.)
Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti a samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie.

V dennom stacionári  poskytujeme:

a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, t. j. pomoc pri sebaobslužných úkonoch, osobnej hygiene, stravovaní, sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní , obliekaní, sprievod pri chôdzi, pomoc pri manipulácii s predmetmi, dodržiavanie liečebného a pitného režimu.

b) Základné sociálne poradenstvo klientovi a jeho rodine – v rámci sociálnej starostlivosti a sociálno-právnej oblasti

c) Sociálna rehabilitácia: V rámci sociálnej rehabilitácie sa absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestačnosti., nácvik používania pomôcky, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu. , nácvik komunikačných zručností, rozhovor osobný a skupinový, ergo-terapeutické činnosti a aktivizačné programy, pohybovo koncentračné cvičenia, nácvik pamäťových, kognitívnych a prezentačných schopností

d) Stravovanie : zabezpečujeme stravovanie ( po konzultácií, diétna sestra vypracuje podľa zdravotnej karty klienta vhodnú diétu na celý mesiac a podľa toho zabezpečíme dennú teplú stravu)

e) Záujmová činnosť: Klienti majú možnosť výberu programov na obohatenie a spestrenie života a zmysluplné vyplnenie voľného času. Ide predovšetkým o hudobno pohybové predpoludnie, zamerané na nácvik správneho dýchania, relaxácie., zábavno náučné predpoludnie: čítanie a predčítavanie, literárne pásmo, vedomostné súťaže, kultúrne podujatia, počúvanie hudby, blahoželanie k sviatkom, posedenie pri káve, čaji, organizovanie dňa úcty k starším s programom, mikulášsky večer, posedenie pri vianočnom stromčeku.

Stupeň odkázanosti: III. – V., v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

O klientov umiestnených v dennom stacionári sa postará tím kvalifikovaných pracovníkov, s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi a pracovnými skúsenosťami.

Služby denného stacionára je možné využívať aj na kratší čas, podľa možností a potrieb klienta. Čas nástupu a dĺžku pobytu možno individuálne dohodnúť. Klient, spĺňajúci podmienky odkázanosti na sociálnu službu, predloží posudok o odkázanosti. Klienti bez odkázanosti sú tzv. samoplatcovia.

Postup prijímania:

Konanie o prijatí do denného stacionára sa začína na základe podpísanej písomnej žiadosti o umiestnenie, na predpísanom tlačive. Podáva sa na Mestskom úrade a musí obsahovať: vyjadrenie ošetrujúceho lekára na predpísanom tlačive. Poverený zamestnanec sociálneho oddelenia Mestského úradu vykoná sociálne šetrenie, ktorého účelom je čo najobjektívnejšie posúdenie opodstatnenosti žiadosti občana o prijatie do denného stacionára. Po doručení Rozhodnutia o posúdení občana, zariadenie uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Samoplatcovia

V prípade, že klient nemá potvrdenie o odkázanosti na sociálnu službu od príslušného obecného, alebo mestského úradu, v pôsobnosti ktorom býva, môže naše služby využívať ako samoplatiteľ.